Ogólne Warunki Umowne

Witamy na formularzu zamówienia usług  MEDIGO GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin, Niemcy („MEDIGO”) i dziękujemy Ci za zainteresowanie usługami MEDIGO („Usługi”).

Korzystając z Usług MEDIGO klient („Klient”) zgadza się na niniejsze Ogólne Warunki Umowne („Warunki”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu. Niektóre z naszych Usług podlegają dodatkowym warunkom. Dodatkowe warunki są udostępniane przy zamawianiu danej Usługi i stanowią wtedy nieodłączną część umowy pomiędzy MEDIGO i osobami korzystającymi z tych Usług.

1. Zakres usług MEDIGO

1.1 MEDIGO jest firmą, której celem jest zapewnienie dostępu do czołowych lekarzy z sieci partnerskiej MEDIGO (“Eksperci”) oraz placówek usług medycznych, w tym, między innymi, szpitali i klinik („Usługodawcy”).

1.2 
Medigo świadczy usługę Drugiej Opinii Medycznej dla Klienta wystawianą przez Eksperta.

1.3 MEDIGO świadczy dodatkowe usługi dla Klienta, które podlegają osobnej wycenie i obejmują, między innymi, wycenę Konsultacji/Leczenia, zarządzanie procesem organizacji Konsultacji/Leczenia, przejazdy, tłumaczenie dokumentacji medycznej, tłumaczenia ustne w miejscu leczenia, zorganizowanie wizy i noclegu dla osoby towarzyszącej.

1.4 MEDIGO nie kieruje Klienta do konkretnych Usługodawców, a jedynie udziela informacji o potencjalnych Usługodawcach na podstawie potrzeb Klienta, tzn. możliwych ram czasowych, obszaru geograficznego, potrzeb medycznych itp. Zatem, Klient nie zostanie przydzielony do żadnego Usługodawcy, tylko udostępniona zostanie mu lista Ekspertów lub Usługodawców (wraz z nazwą placówki, adresem, specjalizacją itp.), z której Klient będzie mógł wybrać Eksperta lub Usługodawcę, który zrealizuje Drugą Opinię Medyczną lub Konsultacje/Leczenie.

1.5 MEDIGO udziela informacji o Ekspertach i Usługodawcach na podstawie danych udostępnionych przez nich lub zebranych z różnych źródeł dostępnych zarówno w sieci internetowej, jak i poza nią. MEDIGO świadczy Usługi z należytą starannością, jednak nie może zweryfikować wszystkich danych i nie może dać gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Dlatego MEDIGO nie odpowiada za błędy w podanych informacjach (w tym oczywiste i typograficzne błędy), a także za nieprecyzyjne, mylące i nieprawdziwe informacje podane przez Eksperta lub Usługodawcę lub brak informacji ze strony Eksperta lub Usługodawcy. Propozycja MEDIGO nie stanowi i nie powinna być interpretowana jako rekomendacja lub aprobata dla jakości, poziomu usługi lub kwalifikacji Ekspertów lub Usługodawców.

1.6 Rolą MEDIGO jest pośredniczenie i ułatwienie kontaktu pomiędzy Klientem i Usługodawcami. W szczególności, MEDIGO udostępnia Klientowi różne formy pozyskiwania informacji o usługach medycznych Usługodawców. W przypadku, gdy Klient i Usługodawca zdecydują się na zawarcie umowy, MEDIGO nie będzie jej stroną i nie będzie miało żadnego wpływu na jej podpisanie lub treść. MEDIGO nie posiada żadnych praw i zobowiązań wobec Klienta z tytułu umowy zawartej między Klientem, a Usługodawcą (lub inną stroną trzecią).

2. Certyfikowany Przedstawiciel MEDIGO w Polsce

2.1 Certyfikowanym Przedstawicielem MEDIGO w Polsce jest: DIAMEO Anna Beczek, Wojciech Łojan Sp. J., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, www.diameo.pl

2.2 Certyfikowany Przedstawiciel posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wsparcie Klienta w korzystaniu z Usług MEDIGO.

2.3 Szczegółowy zakres wsparcia oferowany przez Certyfikowanego Przedstawiciela, aby ułatwić Klientowi skorzystanie z Usług MEDIGO, reguluje odrębna umowa zawierana pomiędzy Klientem a Certyfikowanym Przedstawicielem.

2.4 Komunikacja pomiędzy MEDIGO a Klientem oraz Klientem a MEDIGO (w tym  m.in. przekazywanie informacji dot. Usług, przekazywanie dokumentacji medycznej) odbywa się bezpośrednio i/lub za pośrednictwem Certyfikowanego Przedstawiciela.

3. Zawarcie umowy

3.1 Chcąc skorzystać z Usług MEDIGO Klient musi podać swoje dane osobowe aby umożliwić MEDIGO i/lub Ekspertom i/lub Usługodawcom dostarczenie Drugiej Opinii Medycznej i/lub udzielenie mu pomocy w organizacji Konsultacji/Leczenia. Klient musi (i) podać swoje pełne imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz (ii) wyrazić zgodę na Warunki oraz (iii) zgodę na politykę prywatności MEDIGO („Polityka Prywatności”) (iv) dokonać płatności za Usługi w kwocie wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia Usługi.

3.2 Klient może skorzystać z usługi Drugiej Opinii Medycznej oraz uzupełniającego wsparcia osobistego, logistycznego i innych dodatkowych usług za dodatkową opłatą. Dokładna kwota płatności za wszystkie zamówione Usługi zostanie przedstawiona w Potwierdzeniu Zamówienia Usługi przekazanego w formie pliku pdf drogą emailową. Klient będzie miał możliwość sprawdzenia i poprawy zamówienia przed realizacją płatności za Usługi.

3.3 Złożenie zamówienia oraz wniesienie opłaty zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia Usługi stanowi wiążącą ofertę podpisania z MEDIGO umowy dotyczącej danej Usługi. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia elektronicznego, która jednak nie będzie stanowić wiążącej akceptacji zamówienia.

3.4 Klient w każdej chwili może poprosić o usunięcie jego danych osobowych, szczegółowych danych osobowych i informacji medycznych z bazy danych MEDIGO za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres partner@medigo.com. Zgodnie z polityką prywatności MEDIGO, dane osobowe lub szczegółowe dane osobowe zostaną zablokowane natychmiast po otrzymaniu takiego zlecenia. Jednakże, MEDIGO zachowa w swojej bazie danych imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta w celu śledzenia i dokumentowania historii zamówień i zapytań Klienta lub Ekspertów i Usługodawców na wypadek sporów prawnych dotyczących Ekspertów i Usługodawców znalezionych przez Klienta za pośrednictwem Usług MEDIGO. Po przetworzeniu takiego zlecenia Klient MEDIGO nie użyje danych osobowych Klienta w celach innych, niż te podane powyżej.

3.5 Każdy Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w punkcie 13.

4. Druga Opinia Medyczna

4.1 Druga Opinia Medyczna jest oceną obecnych i przeszłych dolegliwości, historii zdrowia i choroby, diagnozy i planu leczenia zaleconego przez lekarza na podstawie przekazanej drogą elektroniczną dokumentacji medycznej Klienta i jest sporządzana osobiście przez Eksperta z sieci partnerskiej MEDIGO. W zależności od postawionych przez Klienta pisemnych pytań do Eksperta, Druga Opinia Medyczna może zawierać: (i) weryfikację postawionej Klientowi przez lekarza lub lekarzy diagnozy (jeśli była postawiona); (ii) weryfikację zaleconego Klientowi przez lekarza lub lekarzy planu leczenia (jeśli był zalecony); (iii) analizę i ocenę stanu zdrowia Klienta na podstawie otrzymanych wyników badań i informacji; (iv) propozycję optymalnego planu leczenia. Ponadto każda Druga Opinia Medyczna zawiera informacje o Ekspercie z sieci partnerskiej MEDIGO sporządzającego Drugą Opinię Medyczną;

4.2 Druga Opinia Medyczna nie zastępuje podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Usługa Drugiej Opinii Medycznej  różni się w zależności od schorzenia Klienta. Klient powinien udać się do miejscowego lekarza przed skorzystaniem z usługi Drugiej Opinii Medycznej.

4.3 Druga Opinia Medyczna ma formę dokumentu w języku angielskim w formacie pdf.

4.4 Cena Drugiej Opinii Medycznej wynosi 1599 EUR w przypadku Drugiej Opinii Medycznej sporządzonej przez Eksperta z USA i Szwajcarii oraz 1199 EUR w przypadku Eksperta z pozostałych krajów świata.

4.5 Klient akceptuje, że: (i) uzyskana diagnoza i/lub opinia ma charakter ograniczony i nie jest ostateczna; (ii) druga opinia nie ma na celu zastąpienia pełnej oceny medycznej ani osobistej wizyty u lekarza; (iii)Eksperci świadczący usługę Drugiej Opinii Medycznej nie posiadają ważnych informacji, które zazwyczaj są uzyskiwane poprzez badanie fizykalne; oraz (iv) brak badania fizykalnego może wpłynąć na zdolność Eksperta do prawidłowego zdiagnozowania przypadłości, choroby lub urazu Klienta.

4.6 Celem usługi Drugiej Opinii Medycznej jest zapewnienie Klientowi dostępu do dodatkowych informacji i oceny medycznej za pośrednictwem sieci Ekspertów MEDIGO. Druga Opinia Medyczna jest dostępna we wszystkich najważniejszych specjalizacjach medycznych, np.: onkologii, chirurgii, kardiologii, neurologii, radiologii, ortopedii, okulistyki, ginekologii. W przypadku, gdy odpowiedni Ekspert nie jest członkiem sieci Ekspertów MEDIGO, Klient wyraża zgodę na nawiązanie kontaktu z lekarzami spoza sieci partnerskiej MEDIGO.

4.7 Poprzez zlecenie jakiejkolwiek usługi  Klient wyraża zgodę na zebranie przez MEDIGO jego dokumentacji medycznej, przechowywanie tej dokumentacji i przekazanie tej dokumentacji lekarzowi lub lekarzom odpowiednim dla danej sprawy. Klient potwierdza, że Druga Opinia Medyczna nie będzie wykorzystywana w żadnych sporach prawnych, takich jak pozwy, arbitraże, wnioski o świadczenia dla niepełnosprawnych, roszczenia o odszkodowania pracownicze i/lub odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej. Klient może przedstawić dokumentację medyczną w imieniu osoby trzeciej, powiadomiwszy uprzednio MEDIGO, że (i) osoba trzecia jest członkiem rodziny Klienta; (ii) Klient dysponuje zgodą osoby trzeciej na występowanie w jej imieniu; (iii) osoba trzecia nie jest w stanie zlecić usługi samodzielnie.

4.8 Po otrzymaniu pełnej i dokładnej dokumentacji medycznej od Klienta, MEDIGO zbierze całość akt medycznych i stworzy folder Sprawy Medycznej. Zgodnie z podanymi przez Klienta informacjami, MEDIGO dopasuje Sprawę Medyczną Klienta do odpowiednich Ekspertów w swojej sieci i proponuje od 1 do 3 Ekspertów, zgodnie ze specjalnością wymaganą ze względu na wskazane w Sprawie Medycznej dolegliwości/schorzenia Klienta i przedstawi profil zawodowy proponowanego Eksperta/Ekspertów.

4.9 MEDIGO umożliwi Klientowi dokonanie wyboru Eksperta, który udzieli Drugiej Opinii Medycznej.

4.10 MEDIGO przekaże dokumentację Sprawy Medycznej Klienta do Eksperta, który ma wydać Drugą Opinię Medyczną i poinformuje o tym fakcie Klienta.

4.11 MEDIGO dopuszcza sytuację, w której Ekspert wydający Drugą Opinię Medyczną uzna, iż dokumentacja medyczna przekazana przez Klienta powinna zostać uzupełniona. W takim przypadku MEDIGO zwróci się do Klienta z informacją dot. uzupełnienia dokumentacji zgodnie z sugestiami Eksperta a czas przewidziany na dostarczenie Drugiej Opinii Medycznej przez MEDIGO rozpoczyna bieg od momentu uzupełnienia przez Klienta dokumentacji.

4.12 Klient otrzyma Drugą Opinię Medyczną w ciągu 21 dni od przesłania kompletnej dokumentacji medycznej.

4.13 W szczególnych przypadkach, w trakcie realizacji usługi, Medigo zastrzega sobie prawo zmiany Eksperta udzielającego lub przedstawionego do udzielenia Drugiej Opinii Medycznej. Do szczególnych przypadków należy m.in. (i) sytuacja losowa uniemożliwiająca danemu Ekspertowi wydanie opinii, (ii) sytuacja, w której Ekspert stwierdzi, że udzielenie opinii wymaga wiedzy z innego niż specjalizacja Eksperta obszaru medycyny. Każdorazowo w takiej sytuacji MEDIGO poinformuje o tym Klienta i przedstawi propozycję innego Eksperta rekomendowanego do wydania opinii w tej sprawie.

4.14 W szczególnych przypadkach, termin otrzymania Drugiej Opinii Medycznej może wydłużyć się o 14 dni, o czym MEDIGO powinno poinformować Klienta przed upływem pierwszych 21 dni. Do szczególnych przypadków należą m.in. przypadki wskazane w punkcie 4.13 oraz sytuacje losowe opóźniające prace Eksperta wydającego opinię a tym samym uniemożliwiające MEDIGO dostarczenie Drugiej Opinii Medycznej w pierwotnym terminie.

5. Dodatkowe Usługi

5.1 MEDIGO świadczy również Dodatkowe Usługi. Każda usługa ma swoją cenę, o której Klient informowany jest drogą emailową przez MEDIGO w przypadku zainteresowania zakupem tych usług.

5.2 Dodatkowe Usługi obejmują, między innymi:

> 5.2.1 Wycena Konsultacji/Leczenia u wskazanych przez Klienta i/lub MEDIGO Usługodawców

> 5.2.2 Całościowe zarządzanie procesem organizacji Konsultacji/Leczenia , z członkiem Zespołu ds. Opieki MEDIGO wydzielonym do udzielania pomocy Klientowi w razie potrzeby, na każdym etapie sprawy – wstępnych rozmów, leczenia i rekonwalescencji.

> 5.2.3 Transport na linii lotnisko-hotel-szpital. Ta usługa obejmuje usługę zapewnienia samochodu i szofera do transportu między lotniskiem, szpitalem i/lub hotelem.

> 5.2.4 Usługi związane z wizą. Ta usługa obejmuje zapewnienie zaproszenia, które często jest wymagane w celu otrzymania wizy na leczenie za granicą. Opłata za tę usługę nie obejmuje dodatkowych należności płatnych bezpośrednio do ambasady lub agencji pośredniczącej w pozyskaniu wizy.

> 5.2.5 Tłumacz ustny w miejscu leczenia. Ta usługa (płatna od godziny tłumaczenia) obejmuje doświadczonego tłumacza ze znajomością terminologii medycznej, który  towarzyszy Klientowi w szpitalu i pomaga w komunikacji pomiędzy Klientem i personelem Usługodawcy. Rezerwacja takiej usługi jest możliwa przy zamówieniu co najmniej dwóch godzin. Przy rezerwacji powyżej 8 godzin MEDIGO oferuje stawki promocyjne.

> 5.2.6 Wsparcie logistyczne. Ta usługa polega na pomocy w rezerwacji biletów na podróż i noclegów w miejscu leczenia. Przedstawiciel Zespołu ds. Opieki MEDIGO zaprezentuje Klientowi wybór możliwości podróży i noclegów wraz z cenami. MEDIGO nie jest dostawcą usług transportowych i hotelowych. Koszty podróży i noclegów pokrywane są przez Klienta.

> 5.2.7 Spersonalizowany pakiet kompleksowych usług wsparcia w podróży. Pakiet all-inclusive, obejmujący rezerwację lotów i noclegów. Zawartość i cena pakietu zostaną omówione z Klientem i wszystkie warunki korzystania z usługi zostaną podane Klientowi przy zamówieniu pakietu.

5.3 Ceny Usług Dodatkowych dostępne są na życzenie Klienta i przekazywane Klientowi drogą emailową.

5.4 W przypadku, gdy Klient decyduje się na zakup Dodatkowych Usług, obowiązują następujące zapisy: MEDIGO może (a) zakupić w imieniu Klienta odpowiednie usługi związane z podróżą bezpośrednio od usługodawców lub pośredników („Usługodawca Branży Podróży”); ta opcja wymaga wpłaty kwoty zaliczki przez Klienta, z której to sumy MEDIGO opłaci usługi Usługodawcy Branży Podróży; lub (b) przesłać Klientowi link pozwalający mu na zakup odpowiednich usług podróży bezpośrednio od Usługodawcy Branży Podróży.

5.5 MEDIGO nie świadczy usług podróży, a jedynie udziela pomocy w rezerwacji usług podróży świadczonych przez Usługodawców Branży Podróży. Zatem, umowa o usługi podróży zostanie zawarta pomiędzy Klientem i Usługodawcą Branży Podróży, a wszelkie oświadczenia, zapytania i roszczenia w związku z usługami podróży powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy Branży Podróży.

5.6 Rezerwacja usługi u Usługodawcy Branży Podróży (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem MEDIGO) jest jednoznaczna z akceptacją warunków korzystania z usługi Usługodawcy Branży Podróży (w tym: polityki zwrotu pieniędzy i anulowania usługi Usługodawcy Branży Podróży). W przypadku, gdy MEDIGO dokonuje zakupu usługi w imieniu Użytkownika (punkt 5. 4(a)), warunki korzystania z usługi udostępniane są Użytkownikowi poprzez stronę zakupu. Jeśli Użytkownik chciałby sprawdzić szczegóły usługi, wprowadzić zmiany do usługi lub odwołać usługę podróży po dokonaniu rezerwacji, powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym przez MEDIGO z adresu partner@medigo.com.

6. Płatności, Depozyty i Zaliczki

6.1 MEDIGO przetwarza wszystkie płatności za pośrednictwem przelewów bankowych.

6.2 W celu umówienia Konsultacji/Leczenia u Usługodawcy, MEDIGO, działając w imieniu Usługodawcy, może wymagać od Klienta realizacji Depozytu („Depozyt”) lub Zaliczki („Zaliczka”). MEDIGO przetworzy tę transakcję i przekaże sumę do Usługodawcy.

6.3 Zdarza się, że dana Konsultacja/Leczenie lub dany Usługodawca wymagają wpłaty Zaliczki przez Klienta. Kwota zaliczki oraz warunki anulowania Konsultacji/Leczenia będą dostępne w Potwierdzeniu Zamówienia Usługi, które Klient otrzyma na adres e-mail.

6.4 MEDIGO przekaże Klientowi informację o wymaganej Zaliczce a następnie, Klient prześle tę kwotę MEDIGO za pośrednictwem przelewu bankowego bezpośrednio do Usługodawcy lub do MEDIGO.: W przypadku przelewu do MEDIGO, kwota ta zostanie przekazana przez MEDIGO bezpośrednio do Usługodawcy.

6.5 Pełna kwota Zaliczki zostanie zwrócona Klientowi w uzasadnionych przypadkach:

> 6.5.1 (a) lekarz stwierdzi, że Klient nie kwalifikuje się do leczenia (Klient dostarczy MEDIGO zaświadczenie lekarza o braku możliwości przeprowadzenia Konsultacji/Leczenia w terminie do dwóch (2) tygodni od dnia anulowania Konsultacji/Leczenia);

> 6.5.2 (b) lekarz stwierdzi przeciwwskazania do podróży Klienta (Klient dostarczy MEDIGO zaświadczenie lekarza o braku możliwości przeprowadzenia Konsultacji/Leczenia w terminie do dwóch (2) tygodni od dnia anulowania leczenia);

> 6.5.3 (c) siła wyższa/katastrofa naturalna, np. trzęsienie ziemi lub wojna;

> 6.5.4 (d) śmierć (Konsultacje/Leczenie zostanie automatycznie anulowane).

6.6 Kwota Zaliczki może zostać pomniejszona przez Usługodawcę o bezpośrednio poniesione już koszta związane z przygotowaniem Konsultacji/Leczenia Klienta.

6.7 Jeżeli Klient anuluje Konsultację/Leczenie z przyczyn innych, niż powyższe uzasadnione przyczyny, MEDIGO potrąci opłatę za anulowanie Konsultacji/Leczenia z Zaliczki wpłaconej przez Klienta. Potrącona kwota będzie widoczna w potwierdzeniu anulowania zamówienia Usługi, które Klient otrzyma na adres e-mail.

7. Warunki Anulowania Zlecenia

7.1 Klient może anulować Usługi dodatkowe do 14 dni po zakupie, o ile świadczenie Usług nie zostało już rozpoczęte przez Eksperta, Usługodawcę lub Zespół Opieki MEDIGO. Gdy Klient chce anulować Usługi dodatkowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę, zastosowanie mają warunki tego zewnętrznego dostawcy.

7.2 Jeśli Klient chce przejrzeć, anulować lub zmienić termin wizyty, powinien je przesłać pocztą elektroniczną na adres: partner@medigo.com.

7.3 Każdy Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z punktem 13.

8. Zobowiązania Klienta

 8.1 Z usług MEDIGO korzystać mogą osoby pełnoletnie (18 lat). Klient może korzystać z Usług MEDIGO w imieniu niepełnoletniej osoby trzeciej, informując MEDIGO o wszelkich działaniach podjętych w imieniu tej osoby. Korzystając z Usług MEDIGO w imieniu pełnoletniej osoby trzeciej, Klient potwierdza, iż posiada zgodę osoby trzeciej na pozyskanie Usługi w jej imieniu oraz na przekazanie jej dokumentacji medycznej do MEDIGO.

8.2 Korzystając z Usług MEDIGO, Klient udzieli MEDIGO, Usługodawcom i innym osobom trzecim jedynie aktualnych i zgodnych z prawdą informacji.

8.3 Jeśli strona trzecia wystąpi przeciwko MEDIGO z roszczeniami z powodu naruszenia przez Klienta zobowiązań wynikających z punktów 8.1, 8.2 lub 9.1, Klient zrekompensuje MEDIGO wypłaty roszczeń wobec stron trzecich oraz wszelkie koszty poniesione przez MEDIGO w toku postępowania obronnego (np. koszty sądowe i honorarium adwokata). Nie narusza to prawa MEDIGO do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu odszkodowania.

9. Odpowiedzialność MEDIGO za świadczone usługi

9.1 Za wyjątkiem wyraźnie zapisanych w niniejszych Warunkach lub w dodatkowych warunkach oświadczeń, MEDIGO nie składa żadnych oświadczeń co do Usług i co do jakości Usług i nie udziela żadnej gwarancji na Usługi.

9.2 MEDIGO ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadkach rażącego zaniedbania, chyba, że ustalono inaczej w punktach 9.3 i 9.4.

9.3 MEDIGO ponosi odpowiedzialność również za zwykłe zaniedbanie w przypadku roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu.

9.4 MEDIGO ponosi również odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Zobowiązanie uznaje się za istotne zobowiązanie umowne jeśli poprawna realizacja umowy jest możliwa tylko pod warunkiem wykonania tego zobowiązania, a Klient ma prawo zakładać, że to zobowiązanie będzie zawsze wypełnione. Natomiast, Klient ma prawo do odszkodowania z tytułu zwykłego zaniedbania prowadzącego do naruszenia istotnych warunków umownych tylko w standardowej dla tego typu umowy i możliwej do przewidzenia wysokości.

9.5 Zapisy punktu 9.4 mają zastosowanie również wobec przedstawicieli prawnych i pracowników.

10. Brak odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie

10.1 MEDIGO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji dostarczonych przez Ekspertów, Usługodawców lub inne strony trzecie.

11. Ochrona danych

11.1 W celu świadczenia usług MEDIGO niezbędne jest gromadzenie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych Użytkownika oraz danych Użytkownika specjalnej kategorii w rozumieniu niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz), co wymaga uprzedniej zgody Klienta. Okoliczności gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych w ramach świadczenia Usług MEDIGO zostały wyjaśnione w Polityce Prywatności MEDIGO.

11.2 Użytkownik może korzystać ze strony MEDIGO i informacji zamieszczonych na stronie tylko w swoich prywatnych, niekomercyjnych celach.

11.3 Wszystkie treści na stronie MEDIGO są chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej oraz częściowo pochodzą od stron trzecich. Wszystkie prawa własności intelektualnej do strony MEDIGO (np. do tekstów, grafik, oprogramowania, fotografii i innych obrazów, wideoklipów, dźwięków, znaków towarowych i logo) należą do MEDIGO lub do Usługodawców lub do stron trzecich. Użytkownikowi korzystającemu z Usług MEDIGO nie udziela się żadnej licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej MEDIGO w związku z Usługami świadczonymi przez MEDIGO i informacjami udzielonymi przez MEDIGO. Wykorzystywanie treści w sposób naruszający prawa autorskie każdorazowo wymaga pisemnej zgody MEDIGO. Pobieranie i kopiowanie treści ze strony MEDIGO jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

11.4 MEDIGO ma prawo wykorzystywać wszelkie informacje, zapytania i wiadomości (np. pomiędzy Klientem a Usługodawcą) Klienta itp., pod warunkiem, że wykorzystanie tych treści jest zgodne z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

12. Prawomocność i zmiana Warunków; prawo właściwe; sąd właściwy

12.1 Korzystanie z Usług MEDIGO regulowane jest wyłącznie Warunkami MEDIGO. Niniejszym stwierdza się, że ogólne warunki korzystania z usług lub inne zapisy umowne nie mają zastosowania.

12.2 Niniejsze warunki pozostają w mocy do momentu, aż MEDIGO postanowi je zmienić lub wypowiedzieć. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, zobowiązany jest natychmiast zaprzestać korzystania z Usług MEDIGO oraz odstąpić od umowy.

12.3 MEDIGO ma prawo modyfikować niniejsze Warunki lub warunki dodatkowe dotyczące konkretnych Usług MEDIGO. MEDIGO udostępni informację o zmianie Warunków na tej stronie. Zmiany nie będą działać wstecz i wejdą w życie najwcześniej czternastego (14) dnia od daty publikacji. Natomiast zmiany wprowadzające nowe funkcje Usług oraz zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą skuteczne natychmiastowo. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę w warunkach świadczenia Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi oraz odstąpić od umowy.

12.4 Jeśli zachodzi niezgodność pomiędzy Warunkami oraz dodatkowymi warunkami korzystania z konkretnej Usługi, pierwszeństwo obowiązywania takiego zapisu przysługuje warunkom dodatkowym.

12.5 W dopuszczalnym ustawowo zakresie, prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz warunków dodatkowych dla konkretnych Usług MEDIGO jest prawo niemieckie (z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego w normach kolizyjnych). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania wobec tej umowy.

12.6 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków oraz Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Berlinie (Niemcy). Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na wybór tego sądu, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków, dodatkowych warunków dla konkretnych Usług oraz Usług MEDIGO będą rozstrzygane przez sąd posiadający kompetencje według przepisów prawa.

12.7 Jeżeli którykolwiek zapis niniejszych Warunków okaże się nieważny lub nieskuteczny, pozostałe zapisy będą nadal obowiązywać. W takim wypadku, nieważny zapis nadal będzie miał zastosowanie w zakresie dopuszczalnym przepisami obowiązującego prawa, a Klient przynajmniej wyrazi zgodę na moc prawną podobną do nieważnego lub nieskutecznego zapisu, biorąc pod uwagę treść i cel warunków umownych.

13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

13.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez wyraźną deklarację (np. list, e-mail) w terminie do czternastu (14) dni. Okres ten rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy. Odstąpienie od umowy powinno zostać nadane na tyle wcześnie, by dotarło do MEDIGO w terminie i powinno zostać przekazane na podane dane: e-mail: partner@medigo.com, adres korespondencyjny: MEDIGO GmbH, Rosenthaler Str. 13, 10119 Berlin, Niemcy, telefon: +49 40 401 198918, fax: +1 559 821-1175.

13.2 Jeśli nastąpi skuteczne odstąpienie od umowy, MEDIGO bezzwłocznie zwróci Klientowi  wszelkie otrzymane wpłaty (z pominięciem dodatkowych kosztów poniesionych z powodu wyboru innego sposobu dostawy niż standardowy sposób dostawy MEDIGO), najpóźniej do 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową użytą przy zamówieniu usługi, chyba, że wyraźnie ustalono inaczej. MEDIGO w żadnym wypadku nie pobierze od konsumenta żadnych opłat za odstąpienie od umowy.

13.3 W rozumieniu §357 akap. 8 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) konsument jest winny MEDIGO uzasadnioną sumę za usługi już dostarczone, jeśli usługi zostały dostarczone na specjalne życzenie klienta przed odstąpieniem przez niego od umowy. W przypadku Drugiej Opinii Medycznej, zatwierdzenie wyboru Eksperta przez Klienta jest uważane za dostarczenie Usługi zgodnie z życzeniem Klienta.

14. Pozostałe

14.1 Informacje podane przez MEDIGO, łącznie z informacjami uzyskanymi od Ekspertów, Usługodawców i innych stron trzecich nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Informacji nie należy używać w celu podjęcia samodzielnej decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu leczenia.

14.2 Klient poda MEDIGO aktualne i poprawne dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i inne informacje, które posłużą do zweryfikowania tożsamości i wiarygodności Klienta. Klient zobowiązany jest aktualizować swoje dane, aby zawsze były prawidłowe i kompletne, oraz oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.

14.3 Klient zgadza się, że MEDIGO może w dowolnym momencie poprosić o wgląd w dokumentację medyczną Klienta z okresu poprzedzającego jak i następującego po skorzystaniu z Usług MEDIGO, jak również wszelką dokumentację powstałą w wyniku otrzymanych Usług. MEDIGO może poprosić o dodatkową dokumentację medyczną, włączając dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej otrzymanej przez Klienta po skorzystaniu z Usług MEDIGO. MEDIGO może przeanalizować te dane aby lepiej zrozumieć proces leczenia przypadłości Klienta, w tym dane  dotyczące rezultatów i kosztów leczenia, w celu ulepszenia swoich planów leczenia i zaleceń.