POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2021 r.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie:

MEDIGO GmbH (www.medigo.com) | Brunnenstraße 196  | 10119 Berlin

Dyrektorzy zarządzający: Aurélien Guèye

Osoba odpowiedzialna (osoby odpowiedzialne) decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. dane osobowe, dane kontaktowe itp.).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych Medigo jest:

Philipp Herold (mein-datenschutzbeauftragter.de)
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

Telefon: 0451-16085223
E-mail: philipp.herold@hub24.de lub dataprotection@medigo.com

USŁUGI MEDIGO GmbH

Medigo GmbH (zwane dalej “Medigo”) ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontrolę danych i przetwarzanie informacji uzyskanych za pośrednictwem medigo.com lub innej komunikacji pomiędzy użytkownikiem, szpitalem, kliniką, lekarzem lub osobą trzecią a członkiem zespołu ds. obsługi reklamacji Medigo.

Medigo może korzystać z usług osób trzecich, usługodawców i firm stowarzyszonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej i przetwarzania danych dostarczonych przez użytkowników oraz może przekazywać te dane w tym celu. Medigo pozostaje odpowiedzialne za informacje gromadzone i udostępniane w ramach niniejszej Polityki Prywatności, za wyjątkiem przypadków, w których Medigo nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług (“usług specjalnych”) oferowanych przez Medigo. W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych oraz, w razie potrzeby, specjalnych danych osobowych.

Jeśli użytkownik jest członkiem lub ubezpieczonym partnera Medigo, upoważnia on partnera Medigo, usługodawcę medycznego lub innego usługodawcę do poinformowania Medigo o konkretnych danych osobowych związanych z leczeniem użytkownika, a także o wysokości i dacie wystawienia faktury przekazanej przez usługodawcę użytkownikowi lub partnerowi.

CEL WYKORZYSTANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe wymagane w celu ustanowienia, realizacji lub przetwarzania naszego zakresu usług na podstawie prawnej Art. 6, Para. 1, lit. b lub f, PKBR lub Art. 9, Para. 2 lit. a lub h, PKBR przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia. Jeśli pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, będziemy je przetwarzać na podstawie jego zgody zgodnie z Art. 6, Para. 1, lit. a, PKBR.

W przypadku korzystania przez nas z usług zewnętrznych w kontekście przetwarzania danych, przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a, PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a, PKBR. 28, PKBR.

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie w następujących celach:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
do kontaktów i związanej z nimi korespondencji na podstawie zgody użytkownika
do celów rozpatrywania wniosków oraz płatności faktur i zwrotów kosztów na podstawie uzasadnionych interesów
w celu zapewnienia drugiej opinii lekarskiej, wsparcia telefonicznego oraz usług konsjerża medycznego na podstawie uzasadnionych interesów
aby zapewnić, że nasza strona internetowa zostanie zaprezentowana Państwu w możliwie najbardziej efektywny i interesujący sposób (np. poprzez anonimową ocenę) na podstawie uzasadnionych interesów

ZGODA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Medigo danych osobowych i specjalnych danych osobowych dla następujących celów:

  a) Komunikowania się z użytkownikiem, klinikami, szpitalami i lekarzami oraz partnerami Medigo w celu rozpatrzenia jego roszczenia i poinformowania go o zmianach w jego statusie.
  b) Przekazywania tych danych osobom trzecim, partnerom i spółkom stowarzyszonym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nim w celu umożliwienia świadczenia usługi, której Medigo nie może świadczyć samodzielnie (np. usługi płatniczej) zgodnie z instrukcjami Medigo oraz zgodnie z deklaracją o ochronie danych i odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa Medigo
  c) Rozpatrywania roszczeń i kwoty rozliczeni
  d) Dokonywania płatności i zwrotów z tytułu faktu
  e) Przestrzegania zasad polityki wewnętrznej i najlepszych praktyk, w tym w zakresie rachunkowości i rozliczeń, audytu finansowego i systemów informatycznych.
  f) Sporządzania dla partnerów raportów z danymi anonimowymi, np. średni czas rozwiązywania roszczeń lub raporty o dużych stratach i ograniczeniu kosztów
  g) Przeprowadzania badań satysfakcji klientów

  h) Rozstrzygania skarg
  i) Reagowania na wnioski o dostęp do danych lub ich usunięcie
  j) Dla każdej innej usługi, dla której użytkownik zarejestrował się na niniejszej stronie internetowej 

 1. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się takiemu gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych i specjalnych danych osobowych w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość (patrz rozdział “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”). W takim przypadku Medigo nie będzie już jednak w stanie zapewnić użytkownikowi usług, które wymagają przetwarzania danych osobowych lub szczególnych danych osobowych.

GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

W celu rozstrzygnięcia roszczeń medycznych i świadczenia usług pomocniczych dla partnerów Medigo, Medigo przetwarza dane, które mogą zawierać:

 • Informacje ogólne: Imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres, data urodzenia, obywatelstwo, numery identyfikacyjne wydane przez organy rządowe, np. numer paszportu 
 • Informacje związane z obsługą roszczeń: Identyfikator ubezpieczającego lub członkowskiego, okres obowiązywania polisy, rodzaj polisy, wykorzystanie świadczenia, stosunek do ubezpieczającego, historia chorób, historia roszczeń, data i przyczyna urazu, niepełnosprawność lub śmierć
 • Informacje finansowe dotyczące zwrotów: Nazwa posiadacza rachunku, IBAN i BIC (lub lokalna alternatywa)
 • Informacje o podróży, szczegóły dotyczące lotu i zakwaterowania
 • Inne specjalne dane: Czasami informacje wrażliwe są udostępniane w kontekście opieki zdrowotnej i będą traktowane jako dane specjalne, w tym przekonania religijne, poglądy polityczne, historia chorób rodzinnych lub informacje genetyczne.
 • Inne dane administracyjne, np. zgoda na oświadczenie o ochronie danych oraz wszelkie inne zgody lub preferencje

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów, chyba że użytkownik wyraźnie zezwoli Medigo na wykorzystanie ich do innych celów. W takim przypadku dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu, np. zawarcia, realizacji i wykonania umowy.

Dane osobowe i ich treść przekazane przez użytkownika pozostają wyłącznie w posiadaniu nas i naszych spółek zależnych. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w podanych celach. Każde użycie wykraczające poza podany cel wymaga Państwa wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych przez naszych partnerów podlega ich przepisom o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe zostaną natychmiast usunięte w przypadku cofnięcia Państwa zgody lub gdy cel wykorzystania danych przestanie istnieć.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Medigo korzysta z usług różnych dostawców zewnętrznych. Te osoby trzecie i podmioty stowarzyszone mogą pochodzić z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”) lub z innych krajów. Podmioty zewnętrzne i stowarzyszone mogą pomagać firmie Medigo w następujących kwestiach

a) weryfikacji lub potwierdzeniu identyfikacji użytkownika;
b) porównania informacji z publicznymi bazami danych;
c) proces weryfikacji danych, zapobiegania oszustwom i oceny ryzyka; lub
d) świadczenie usług po sprzedaży lub usług płatniczych.

Ponieważ ujawnienie danych osobowych i szczególnych danych osobowych osobom trzecim nie jest dozwolone na podstawie powyższych postanowień, dane osobowe i szczególne dane osobowe są ujawniane osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 1. Dane osobowe i specjalne dane osobowe przekazujemy naszym partnerom i spółkom stowarzyszonym (w rozumieniu § 15 i nast. AktG) w celu umożliwienia świadczenia usług, których Medigo nie może świadczyć samodzielnie (np. usługi płatniczej). Odbywa się to zgodnie z instrukcjami Medigo oraz zgodnie z deklaracją o ochronie danych osobowych i odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa.
 2. W zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo, ujawnimy dane osobowe i konkretne dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Medigo, jeśli uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do egzekwowania obowiązujących warunków korzystania z serwisu (w tym do zbadania ewentualnych naruszeń), rozwiązania problemów bezpieczeństwa lub technicznych lub ochrony praw Medigo.

W przypadku fuzji, przejęcia, restrukturyzacji, sprzedaży aktywów, upadłości lub niewypłacalności, firma Medigo może sprzedać, przenieść lub udostępnić część lub całość swoich aktywów, w tym informacje o użytkowniku. W takim przypadku Medigo poinformuje użytkownika przed przekazaniem danych osobowych i konkretnych danych osobowych. W takim przypadku dane te będą podlegały innej polityce prywatności. 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby cofnąć zgodę, należy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres dataprotection@medigo.com. Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail używany do komunikacji z Medigo. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu jej odwołania.

PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik, jako strona zainteresowana, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Pod poniższym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Informacje te są przekazywane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

PRAWO DO INFORMACJI, POPRAWIANIA, BLOKOWANIA, USUWANIA DANYCH

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach, celu przetwarzania danych oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów ustawowych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej. 

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które przesyłacie Państwo do nas jako operatora strony internetowej, nasza strona internetowa oraz formularze zapytań korzystają z szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane, które przekazujesz za pośrednictwem tej strony internetowej, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po linii adresowej “https://” przeglądarki i po symbolu kłódki w linii przeglądarki. 

WPISY W DZIENNIKU SERWERA

W plikach logów serwera, dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to informacje:

 • Odwiedzona strona w naszej domenie
 • Data i godzina złożenia zapytania do serwera
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • Adres URL
 • Nazwa hosta komputera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. Art. 6, ust. 1 lit. b, PKBR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

PLIKI COOKIE

Medigo gromadzi i przechowuje anonimowe dane do celów optymalizacyjnych i marketingowych, np. dane o anonimowych profilach użytkowników i zachowaniach użytkowników. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki Flash cookie. Cookies i flash cookies to alfanumeryczne kody identyfikacyjne, które Medigo zapisuje na dysku twardym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były przechowywane, może je dezaktywować zgodnie z instrukcją producenta danej przeglądarki.

 1. Pliki cookie nie muszą być akceptowane, aby wejść na stronę internetową Medigo. 
 2. Cookies i flash cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na dysku twardym użytkownika i przechowują preferowane ustawienia oraz inne dane, których system komputerowy Medigo wymaga do interakcji z przeglądarką. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: cookie sesyjne, które są usuwane po wyjściu z przeglądarki oraz cookie tymczasowe, które są przechowywane przez przeglądarkę użytkownika przez dłuższy czas. Pliki cookie pomagają Medigo dostosować platformę do potrzeb użytkownika i odzwierciedlają jego preferencje i zwyczaje. Pozwalają również na przechowywanie wprowadzonych informacji, dzięki czemu użytkownik nie musi ich ponownie wprowadzać podczas kolejnych wizyt.
 3. Większość plików cookie używanych przez Medigo to pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Medigo używa również plików cookie, które pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki. Dzięki tym ciasteczkom system Medigo może rozpoznać, czy użytkownik odwiedził już platformę i wywołać preferowane przez niego ustawienia. Te tymczasowe pliki cookie pozostają na komputerze przez około miesiąc, a następnie są automatycznie usuwane. Za pomocą tych plików Medigo gromadzi i analizuje dane w celu opracowania strategii doskonalenia platformy. Ma to na celu uproszczenie korzystania z serwisu Medigo.
 4. Pliki cookie Medigo nie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych. Nasze cookies nie mają na celu identyfikacji konkretnego użytkownika. W przypadku aktywacji pliku cookie nadawany jest mu numer identyfikacyjny, który jest wykorzystywany do celów wewnętrznych i nie nadaje się do identyfikacji użytkownika ani do uzyskania dostępu do danych osobowych, takich jak nazwisko czy adres IP. Anonimowe dane z plików cookie pozwalają ocenić, które strony serwisu Medigo są najczęściej wykorzystywane.

Powyższe sformułowanie zostało dostarczone przez www.mein-datenschutzbeauftragter.de. 

Polska wersja Polityki Prywatności jest tłumaczeniem wersji oryginalnej dostępnej pod adresem https://www.medigo.com/privacy-policy/. W razie niezgodności pomiędzy wersją polską, a wersją oryginalna, wiążącą pozostaje wersja oryginalna.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Medigo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z jej warunkami. Medigo opublikuje wszelkie zmiany w Polityce Prywatności na tej stronie. Ponadto, użytkownicy będą powiadamiani pocztą elektroniczną o wszelkich istotnych zmianach.