OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG MEDIGO

 

Najnowsza aktualizacja: 15 lipca 2020 r

 

Witamy w formularzu zamówienia usługi MEDIGO GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin, Niemcy („MEDIGO”) i dziękujemy za zainteresowanie usługami MEDIGO („Usługi”).

 

Korzystając z Usług MEDIGO, jako użytkownik („Użytkownik”) wyrażasz zgodę na niniejsze ogólne warunki handlowe („Warunki”), a tym samym zawiera umowę („Umowę”) dotyczącą świadczenia usług MEDIGO zgodnie z niniejszymi warunkami. Przeczytaj je uważnie.

 

Niektóre z naszych Usług podlegają dodatkowym Warunkom. Dodatkowe Warunki będą dostępne dla odpowiednich Usług, a te dodatkowe Warunki staną się częścią Twojej Umowy z MEDIGO, jeśli korzystasz z tych Usług.

  1. Zakres usług MEDIGO

1.1 MEDIGO to firma, której celem jest świadczenie usług wsparcia medycznego użytkownikom końcowym („Użytkownikom”) na podstawie dwustronnych umów z partnerami („Partnerami”). MEDIGO zapewnia następujące usługi:

1.1.1 Druga opinia medyczna („Druga opinia”). Udzielając Drugiej Opinii MEDIGO zapewnia dostęp do zdalnych, pisemnych raportów wiodących lekarzy z sieci Partnerów MEDIGO („Eksperci”) i dostawców usług medycznych, w tym między innymi szpitali i klinik („Usługodawcy”).

1.1.2 Usługa Medical Concierge („Medical Concierge”). Świadcząc Usługę Medical Concierge MEDIGO zapewnia różne Usługi, które pomagają Użytkownikowi w organizacji leczenia, w tym między innymi oferty leczenia od wielu Usługodawców, planowanie leczenia, organizowanie podróży, tłumaczenie dokumentacji medycznej, tłumacz medyczny, organizacja wizy, wsparcie telefoniczne przez cały okres leczenia.

  1. Zawarcie Umowy

2.1 Korzystanie z Usług MEDIGO wymaga od użytkownika podania osobistych danych kontaktowych, aby MEDIGO lub Usługodawcy mogli pomóc użytkownikowi w Usługach. Użytkownik będzie musiał (i) podać swoje pełne imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz (ii) wyrazić zgodę na niniejsze Warunki oraz (iii) na politykę prywatności MEDIGO („Polityka prywatności”).

2.2 Korzystanie z Usług MEDIGO wymaga od użytkownika podania danych medycznych, aby MEDIGO, Eksperci lub Usługodawcy mogli udzielić użytkownikowi pomocy w zakresie wymaganych Usług. Informacje medyczne, które należy podać, zależą od Usług, o które Użytkownik prosi.

2.3 Przesyłając internetowy formularz zapytania, Użytkownik składa MEDIGO wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej zamówionej Usługi.

2.4 Użytkownik może poprosić o usunięcie przesłanych danych osobowych i określonych danych osobowych z baz danych MEDIGO w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@medigo.com . Zgodnie z polityką prywatności MEDIGO usunie lub zablokuje dane osobowe i określone dane osobowe Użytkownika, gdy tylko Użytkownik o to poprosi. Jednak w celu umożliwienia śledzenia i dokumentowania historii zapytań Użytkownika lub Usługodawców w przypadku wszelkich sporów prawnych związanych z Usługodawcami, MEDIGO zachowa imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail. MEDIGO nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu niż wyżej wymieniony, w szczególności nie w celach promocyjnych.

2.5 Każdy Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z sekcją 11.

  1. Druga opinia 

3.1 Druga opinia jest oceną obecnych i przeszłych objawów, historii zdrowia i choroby, diagnozy i planu leczenia zalecanego przez lekarza na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej klienta i jest sporządzana osobiście przez lekarza z sieci Partnerów MEDIGO (“Ekspert”).

W zależności od pisemnych pytań, które użytkownik wskazał Ekspertowi, Druga opinia może obejmować: (i) weryfikację diagnozy postawionej użytkownikowi przez lekarza lub lekarzy (jeśli została postawiona); (ii) weryfikacja planu leczenia zaleconego Użytkownikowi przez lekarza lub lekarzy (jeśli został zalecony); (iii) analiza i ocena stanu zdrowia użytkownika na podstawie wyników testów i otrzymanych informacji; (iv) propozycja optymalnego planu leczenia. Ponadto każda Druga opinia medyczna zawiera informacje o Ekspercie z sieci Partnerów MEDIGO, który wydał Drugą opinię; 

3.2 Sieć Partnerów MEDIGO składa się z wiodących lekarzy („Ekspertów”) z całego świata.

3.3 Druga opinia to dokument w języku angielskim w formacie pdf. 

3.4 Celem Drugiej opinii jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do dodatkowych informacji i oceny medycznej za pośrednictwem Ekspertów w sieci dostawców usług MEDIGO. Druga opinia dotyczy wszystkich głównych specjalizacji medycznych na stronie internetowej MEDIGO do których Użytkownik ma dostęp na podstawie umowy zawartej z Partnerem, w tym między innymi chirurgii ogólnej, kardiologii, onkologii, neurologii, ortopedii, okulistyki i ginekologii. W przypadku, gdy MEDIGO nie ma odpowiedniego specjalisty w sieci Usługodawcy, Użytkownik wyraża zgodę na kontakt MEDIGO z osobami trzecimi spoza sieci Usługodawców MEDIGO.

3.5 Usługa Drugiej opinii nie zastępuje podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Przed skorzystaniem z usługi Drugiej opinii użytkownik musi odwiedzić swojego lokalnego lekarza. Informacje dostarczone przez MEDIGO, w tym informacje uzyskane od ekspertów, usługodawców i innych stron trzecich, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej i badania. Informacje te nie powinny być wykorzystywane do podejmowania niezależnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia. Usługa nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja lub potwierdzenie jakości, poziomu usług lub kwalifikacji jakiegokolwiek Usługodawcy lub Eksperta.

3.6 Użytkownik dostarczy MEDIGO aktualną i dokładną identyfikację, dane kontaktowe i inne informacje w celu zweryfikowania tożsamości i uprawnień Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie dokładności i kompletności tych informacji oraz potwierdza, że ​​podane informacje są prawdziwe i dokładne.

3.7 Po otrzymaniu kompletnej i dokładnej dokumentacji MEDIGO zgromadzi dokumentację medyczną użytkownika i utworzy akta medyczne. Zgodnie z dostarczonymi informacjami, MEDIGO dopasuje akta sprawy medycznej Użytkownika do Ekspertów w sieci Usługodawców MEDIGO, zgodnie ze specjalizacją, której dotyczy diagnoza użytkownika. Użytkownik może wybrać, który lekarz z pośród maksymalnie 3 lekarzy zakwalifikowanych przez MEDIGO przekaże mu Drugą opinię. Następnie MEDIGO zbierze pełną dokumentację medyczną zgodnie z potrzebami Eksperta, aby pozyskać Drugą opinię. MEDIGO potwierdzi użytkownika e-mailem, gdy pełna teczka sprawy medycznej będzie gotowa do wysłania, i przekaże informacje Ekspertowi wybranemu przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma raport Drugiej opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.8 Zlecając usługę Drugiej opinii za pośrednictwem dostarczonych formularzy zapytania, Użytkownik upoważnia MEDIGO do gromadzenia dokumentacji medycznej użytkownika, przechowywania tych dokumentacji i przekazywania ich Ekspertowi właściwemu dla sprawy użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Druga opinia nie będzie wykorzystywana w żadnym sporze prawnym, w tym między innymi w sporach sądowych, arbitrażowych, roszczeniach o świadczenia inwalidzkie, roszczeniach o odszkodowanie dla pracowników i / lub roszczeniach z tytułu nadużyć. Użytkownik może dostarczyć dokumentację medyczną w imieniu strony trzeciej, po uprzednim powiadomieniu MEDIGO, że (i) strona trzecia jest członkiem rodziny Użytkownika, (ii) Użytkownik uprzednio wyraził zgodę strony trzeciej na reprezentowanie go oraz ( iii) osoba trzecia nie jest w stanie samodzielnie wysłać zapytania za pośrednictwem portalu.

3.9 Informacje przekazane MEDIGO, w tym informacje dostarczone przez Usługodawców, Ekspertów i inne osoby trzecie, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej ani badania lekarskiego. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do samodzielnego decydowania o rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia.

  1. Medical Concierge

4.1 MEDIGO Medical Concierge to Usługa obejmująca nawigację i rozwiązanie w zakresie pozyskiwania planów leczenia dla Użytkowników, którzy chcą otrzymać wsparcie w znalezieniu i organizacji leczenia. Podstawowe elementy Usługi to:

– Przegląd wymagań Użytkownika dotyczących leczenia i dokumentacji medycznej   

– Wywiad z Użytkownikiem w celu ustalenia wymaganych opcji leczenia, preferowanej lokalizacji leczenia;         

– Wyszukiwanie i prezentacja maksymalnie trzech ofert leczenia;         

– Rezerwacja leczenia u wybranego Usługodawcy;         

– Wsparcie przy rezerwacji podróży w razie potrzeby;         

– Wsparcie z wnioskiem o wizę, jeśli jest wymagana;         

– Wsparcie przy rezerwacji tłumaczy, jeżeli jest to wymagane;         

– Wsparcie z rezerwacją wsparcia naziemnego, jeśli jest wymagane w innym kraju; i         

– Wsparcie telefoniczne przez cały okres leczenia.         

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie płatności związane z leczeniem i związane z tym koszty podróży i logistyki oraz inne Usługi świadczone zewnętrznie.

4.2 Użytkownicy mogą poprosić o usługę Medical Concierge za pośrednictwem formularza zapytania online. 

4.3 Zlecając Usługę Medical Concierge za pośrednictwem dostarczonych formularzy zapytania, użytkownik upoważnia MEDIGO do gromadzenia dokumentacji medycznej Użytkownika, przechowywania tej dokumentacji i przekazywania jej lekarzowi lub lekarzom odpowiednim dla przypadku Użytkownika. Użytkownik dostarczy również MEDIGO aktualną i dokładną identyfikację, dane kontaktowe i inne informacje w celu zweryfikowania tożsamości i uprawnień Użytkownika.

4.4 MEDIGO nie kieruje Użytkownika ani innych pacjentów do konkretnych Usługodawców, ale jedynie udostępnia informacje o Usługodawcach w oparciu o potrzeby Użytkownika, tj. ramy czasowe dostępności, obszar geograficzny, potrzeby medyczne, budżet itp. W związku z tym Użytkownik nie zostanie przydzielony do konkretnego Usługodawcy, ale zamiast tego zostanie mu dostarczona propozycja Usługodawców, z których Użytkownik może dokonać własnego wyboru.

4.5 MEDIGO ujawnia szczegółowe informacje i informacje o Usługodawcach na podstawie danych dostarczonych przez Usługodawców lub zebranych i wyselekcjonowanych z informacji online i offline z różnych źródeł. Chociaż MEDIGO podejmuje ostrożność w wykonywaniu Usług, MEDIGO nie może zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są dokładne, kompletne lub poprawne, i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (w tym oczywiste i typograficzne), wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje dostarczone przez Usługodawców lub niedostarczenie informacji przez Usługodawców. Usługa nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja lub potwierdzenie jakości, poziomu Usług lub kwalifikacji jakiegokolwiek Usługodawcy.

4.6 Jeżeli Użytkownik i Usługodawca zdecydują się na zawarcie umowy, MEDIGO nie bierze udziału w stosunku umownym między Użytkownikiem a Usługodawcą, a także w żaden sposób nie wpływa na zawarcie lub treść umowy. MEDIGO nie przyjmuje żadnych praw, obowiązków ani zobowiązań wobec Użytkownika z tytułu umowy zawartej między Usługodawcą (lub inną stroną trzecią) a Użytkownikiem.

4.7 Medical Concierge sam w sobie nie jest Usługą medyczną. W związku z tym Usługa świadczona przez MEDIGO w ramach usługi Concierge Medical nie może zastąpić konsultacji medycznej lub badania lekarskiego i nie może być wykorzystywana do niezależnego decydowania o rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia.

4.8 Jeżeli w ramach usługi Medical Concierge użytkownik wymaga od MEDIGO rezerwacji jakichkolwiek usług turystycznych, takich jak loty, zakwaterowanie itp., ceny takich usług turystycznych zostaną przekazane użytkownikowi pocztą elektroniczną. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup tych Usług Turystycznych, MEDIGO poda Użytkownikowi link umożliwiający mu zakup odpowiednich Usług turystycznych bezpośrednio od Usługodawcy na własny koszt.

4.9 MEDIGO nie będzie świadczyć odpowiednich usług turystycznych, a jedynie pomaga użytkownikowi w rezerwacji odpowiednich usług turystycznych świadczonych przez dostawcę usług turystycznych. W związku z tym odpowiednia umowa zostanie zawarta wyłącznie między Użytkownikiem a Dostawcą usług turystycznych, a wszelkie oświadczenia, zapytania lub roszczenia dotyczące Usług turystycznych powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy usług turystycznych.

5 . Obowiązki użytkownika

5.1 Usługi MEDIGO są dostępne dla osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług MEDIGO w imieniu osoby trzeciej poniżej 18 roku życia i informuje MEDIGO o wszelkich działaniach wykonywanych w imieniu wyżej wymienionej osoby trzeciej. Korzystając z Usług MEDIGO w imieniu dorosłej osoby trzeciej, Użytkownik potwierdza, że ​​posiada zgodę strony trzeciej na uzyskanie Usługi w jego imieniu i na przeniesienie dokumentacji medycznej do MEDIGO.

5.2 Użytkownik przekaże MEDIGO, Usługodawcom lub innym osobom trzecim wyłącznie prawdziwe i aktualne informacje na formularzach MEDIGO lub w związku z Usługami świadczonymi przez MEDIGO.

5.3 W przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią przeciwko MEDIGO z powodu zawinionego naruszenia zobowiązania użytkownika zgodnie z sekcjami 6.1 lub 6.2, Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia MEDIGO od roszczeń osób trzecich, a także kosztów, które mogą zostać poniesione przez MEDIGO w wyniku odpowiedniej obrony prawnej (np. Opłaty sądowe i adwokackie). Prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań pozostaje nienaruszone.

  1. Odpowiedzialność MEDIGO za usługi własne

6.1 Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach lub warunkach dodatkowych MEDIGO nie składa żadnych obietnic ani deklaracji jakości dotyczących świadczonych przez siebie Usług i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących tych Usług.

6.2 MEDIGO ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

  1. Brak odpowiedzialności za usługi osób trzecich

7.1 MEDIGO nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność jakichkolwiek informacji dostarczanych przez Usługodawców, Ekspertów lub inne osoby trzecie. MEDIGO zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach ( Telemediengesetz , TMG ), jest odpowiedzialny tylko za własne treści, które są przeznaczone do wykorzystania na stronie internetowej MEDIGO i materiałach marketingowych. Jednak zgodnie z § 7 ust. 2 TMG, jako usługodawca w rozumieniu § 8 do 10 TMG, MEDIGO nie jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani sprawdzania tych informacji pod kątem okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Niezależnie od braku odpowiedzialności wynikającej z TMG, zobowiązania MEDIGO do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z innymi przepisami prawa pozostaną niezmienione.

  1. Ochrona danych

8.1 W przypadku Usług świadczonych przez MEDIGO konieczne jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz specjalnej kategorii danych osobowych w rozumieniu niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych ( Bundesdatenschutzgesetz ), która wymaga uprzedniej zgody użytkownika . Proszę zapoznać się z Polityką prywatności MEDIGO wyjaśniającą, w jakich okolicznościach dane użytkownika są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas korzystania z usług MEDIGO.

8.2 Użytkownik może korzystać z Usług MEDIGO wyłącznie w niekomercyjnych celach osobistych.

8.3 Wszystkie treści dostarczane przez MEDIGO są chronione prawem autorskim i prawami własności intelektualnej i częściowo pochodzą od stron trzecich. Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia i inne obrazy, filmy, dźwięk, znaki handlowe i logo) są własnością firmy MEDIGO, Usługodawców lub stron trzecich. Korzystając z Usług, Użytkownik nie otrzymuje żadnych licencji na prawa własności intelektualnej MEDIGO w odniesieniu do świadczonych Usług i informacji dostarczanych przez MEDIGO. Wszelkie wykorzystanie niedozwolone przez prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody MEDIGO. Pobieranie i kopiowanie treści MEDIGO jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego.

8.4 MEDIGO jest uprawnione do korzystania z informacji, zapytań i komunikacji (np. do i z dostawcami usług) dostarczonych przez użytkownika lub wkładów wniesionych przez użytkownika na rzecz firmy MEDIGO, pod warunkiem, że wykorzystanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

  1. Ważność i zmiana warunków; obowiązujące prawo; miejsce wydarzenia

9.1 Obowiązują wyłącznie Warunki MEDIGO dotyczące korzystania z Usług MEDIGO przez Użytkownika. Ogólne warunki użytkowania lub podobne regulacje użytkownika zostają niniejszym wyraźnie odrzucone.

9.2 Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich zmiany lub rozwiązania przez MEDIGO. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, musi on natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.

9.3 MEDIGO może modyfikować niniejsze Warunki lub wszelkie dodatkowe warunki mające zastosowanie do określonych Usług świadczonych przez MEDIGO. MEDIGO udostępni zawiadomienie o zmianach w Warunkach na tej stronie. MEDIGO udostępni powiadomienie o zmodyfikowanych warunkach dodatkowych w odpowiedniej usłudze. Zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną i zaczną obowiązywać nie wcześniej niż czternaście (14) dni po ich opublikowaniu. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać natychmiast. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane warunki Usługi, musi przerwać korzystanie z tej Usługi.

9.4 Jeśli istnieje jakakolwiek niespójność między Warunkami a dodatkowymi warunkami obowiązującymi dla określonych Usług świadczonych przez MEDIGO, dodatkowe Warunki będą miały pierwszeństwo w zakresie niespójności.

9.5 W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsze Warunki i wszelkie dodatkowe warunki dotyczące określonych Usług świadczonych przez MEDIGO oraz wszelkie spory wynikające lub związane z odpowiednimi warunkami podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu (bez wyboru przepisów prawa). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

9.6 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i Usług będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy w Berlinie w Niemczech. Jeżeli obowiązkowe przepisy ustawowe nie pozwalają na wybór miejsca, wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub odnoszące się do nich oraz wszelkie dodatkowe warunki dotyczące określonych Usług świadczonych przez MEDIGO, a także Usług będą rozpatrywane przez sądy zgodnie z prawem ustawowym.

9.7 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, Użytkownik pozostaje związany wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy. W takim przypadku takie nieważne postanowienie będzie mimo to egzekwowane w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a Użytkownik przynajmniej zgodzi się zaakceptować podobny efekt jak nieważne, niewykonalne lub niewiążące postanowienie, biorąc pod uwagę treść i cel tych Regulamin 

  1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

10.1 Użytkownik może odstąpić od umowy i anulować usługi w terminie czternastu (14) dni od zawarcia umowy (wypełnienie formularza zapytania o usługę online), pod warunkiem, że świadczenie usług nie zostało jeszcze rozpoczęte przez Eksperta, Usługodawcę lub MEDIGO. Użytkownik może to zrobić bez podawania przyczyny w drodze wyraźnego oświadczenia (np. list, e-mail). Konsument może skorzystać ze „Standardowego formularza prawa odstąpienia”. Jednak użycie formularza nie jest obowiązkowe.

Wysyłka w tym terminie jest wystarczająca do zachowania terminu i jest kierowana do:

E-mail: kontakt @ medigo.com

Adres: MEDIGO GmbH, Rosenthaler Str. 13, 10119 Berlin, Niemcy

Telefon: +49 40 401 198918

Faks: +1 559 821-1175

10.2 Gdy użytkownik chce zrezygnować z usług świadczonych przez zewnętrznego Usługodawcę, zastosowanie mają warunki tego zewnętrznego dostawcy.